Strokovni posvet malo drugače

Interaktivni posvet »Imam vprašanje« bo v atriju Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto z namenom vzpostavitve odprte komunikacije med strokovno in zainteresirano (širšo) javnostjo.

Na posvetu vas bodo nagovorili...

 Tina Rehberger

Rehberger.jpg

Tina Rehberger je univerzitetna diplomirana psihologinja in študentka doktorskega študija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (smer: Razvojnopsihološke študije). Svoje prve formalne delovne izkušnje je pridobila v specialistični ambulanti Inštituta za avtizem in sorodne motnje, svojo poklicno pot pa nadaljuje v Zdravstvenem domu Kranj, v okviru Centra za krepitev zdravja, kjer deluje na področju preventive duševnega zdravja otrok in odraslih. Obenem kot zasebnica (Moja psihologinja, Tina Rehberger s.p.) še vedno aktivno deluje tudi na področju celostne zgodnje obravnave otrok z avtizmom in njihovih družin, v Centru Motus pa sodeluje pri izvajanju diagnostičnega ocenjevanja posebnih razvojnih in učnih potreb šolskih otrok ter svetuje njihovim staršem.

Blaž Povše 

Balz Povse.jpg

Blaž Povše je magister profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike, usmerjen v delo otroki in raziskovanje posebnih in razvojnih učnih težav. Kot nekoč uspešen športnik in član slovenske mladinske reprezentance v atletiki ve, kako pomembna sta vztrajnost in delo, da dosežemo želene cilje. Blaž je kot specialni in rehabilitacijski pedagog do sedaj sodeloval z več ljubljanskimi šolami, na katerih izvaja dodatno strokovno pomoč in svetovanje staršem. Poleg tega v Centru Motus izvaja diagnostično ocenjevanje potreb učencev z učnimi ali drugimi težavami, svetuje staršem in otrokom pri učenju, vodi delavnice in izobraževanja o učenju, vzgoji in sorodnih temah.

Nina Žnidaršič

Nina.png

Nina Žnidaršič, prof. defektologije, specialna pedagoginja je poklicno pot začela na šoli s prilagojenim programom, kmalu pa nadaljevala v dveh  osnovnih šolah. Na prvi je delovala kot šolska svetovalna delavka, na drugi pa kot specialna pedagoginja izvajala dodatno strokovno pomoč otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja oziroma specifičnimi učnimi težavami (kamor sodi tudi disleksija) in drugimi težavami. Od leta 2011 je zaposlena v Posvetovalnici za učence in starše kot specialna pedagoginja. Pri svojem delu se dnevno srečuje z otroki, ki imajo šibke točke na področjih branja, pisanja in računanja oziroma pri njih prepoznava specifične ali splošne učne težave, povezane s težavami na področjih pozornosti, koncentracije in nemirnostjo. Zelo pogosto starši kličejo zaradi potrditve suma na disleksijo in druge sorodne motnje. Srečuje se tudi s predšolskimi otroki, ki v nekaterih vidikih razvoja odstopajo od vrstnikov in se pri njih kažejo dejavniki tveganja za nastanek kasnejših specifičnih učnih težav. Občasno jo obiščejo tudi dijaki zaradi diagnosticiranja disleksije. Njeno delo obsega diagnostično ocenjevanje in prepoznavanje težav pri otroku, korekcijsko delo, sodelovanje s starši, šolo ali vrtcem ter drugimi strokovnjaki, ki otroka obravnavajo znotraj  ustanove ali v drugi strokovni službi. Velik poudarek daje ozaveščanju in svetovanju staršem glede njihovega pristopa v domačem okolju, saj so starši tisti, ki z otrokom vsakodnevno živijo in z njim doživljajo trenutke uspeha ali neuspeha. V ta namen pripravlja skupinska srečanja za starše otrok z disleksijo, kjer se starši seznanijo z naravo otrokovih težav, hkrati pa podelijo izkušnje z drugimi starši. O značilnostih disleksije, kako jo prepoznavamo in potem ukrepamo se pogovarja tudi z učitelji in s strokovnimi delavci šol na timskih sestankih, srečanjih na šoli ali v posvetovalnici. Z namenom, da bi se otrokove značilnosti v šoli čim bolj upoštevale, pripravi letno 40 - 50 pisnih mnenj s priporočili za delo v šoli in svetuje staršem glede nadaljnjih potrebnih postopkov.

Nina že 10 let sodeluje v Komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v okviru Zavoda RS za šolstvo, kjer predlagajo potrebne prilagoditve in dodatno strokovno pomoč za posameznega otroka glede na njegove vzgojno-izobraževalne potrebe. Med obravnavanimi otroki je veliko otrok z disleksijo težje stopnje oziroma primanjkljaji na posameznih področjih učenja.

Mateja Petric 

mateja-manjši.jpg

Mateja Petric je bila enajst let zaposlena na osnovni šoli kot učiteljica in svetovalna delavka. Svojo poklicno pot je nadaljevala v Posvetovalnici za učence in starše Novo mesto, kjer si je pridobila dvaindvajset let delovnih izkušenj kot pedagoginja. Z letom 2010 pa je Mateja prevzela vodenje Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto.

V Posvetovalnici za učence in starše Novo mesto opravlja svetovalno pedagoško delo z otroki in mladostniki ter njihovimi starši, s poudarkom na svetovanju in nudenju pomoči otrokom, mladostnikom in njihovim staršem, ki se soočajo z učnimi, vedenjskimi, s čustvenimi in/ali socialni stiskami. V Posvetovalnici za učence in starše dela z otroki z disleksijo na področju odkrivanja težav, premagovanju in obvladovanju težav.  Dela na področju razvijanja učnih navad, jim pomaga pri iskanju njim najbolj ustreznih učnih strategij, razvijanju organizacijskih veščin in izvršilnih funkcij. Otroci s SIT imajo pogosto okrnjeno samopodobo, zato veliko dela z njimi tudi na tem področju oz. na področju krepitve sebe. Poslužuje se metod in tehnik čuječnosti,  ki otrokom zelo pomagajo spoznavati in krepiti sebe. Opravlja 4. korak v procesu usmerjanja otrok s PP – diagnosticiranje in nadalje spremlja otroka v procesu korekcije težav. Mateja prav tako izvaja predavanja za starše in vodi delavnice za starše (Šola za starše) ter delavnice za učence in dijake iz različnih področij in vsebin (reševanje konfliktov, osebnostna rast, samopodoba, prepoznavanje in obvladovanje čustev, učenje učenja…). Mateja izvaja tudi strokovna tematska izobraževanja za pedagoške delavce. V nenehnem iskanju znanja je Mateja dokončala I. stopnjo izobraževanja iz realitetne terapije, izobraževanje iz šolske mediacije in si pridobila naziv šolska mediatorka. Mateja je tudi multiplikatorica s področja motenj vedenja in osebnosti. V letu 2011 je izdala vzgojni priročnik z naslovom: Starševstvo je lep, a odgovoren poklic.

Nataša Vanček 

Natasa Vancek.JPG

Nataša Vanček, prof.defektologije in magistra sociologije; specialna pedagoginja je poklicno pot začela pred mnogimi leti v osnovni šoli. Njeno delo je usmerjeno v otroke s težavami pri branju, pisanju računanju, govorno-jezikovno motnjo, disgrafijo, motnjo pozornosti. Pri svojem delu uporablja številne posebne metode dela, kot so Brain Gym, Bal-a-vis-x, metoda AFS, Ritmična gibanja, načela montessori pedagogike. Kot montessori pedagoginji (Opera Nazionale Montessori) ji je poseben izziv zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami, saj je prav zgodnje obdobje tisto najpomembnejše v razvoju otroka. Specializirala se je za področje disleksije in diskalkulije, saj je od leta 2016 certificirana trenerka za disleksijo in diskalkulijo po ADA (Austria Dyslexia Association). Od l.2017 je tudi certificirana presojevalka za Irlen ali skotopični sindrom in obenem zunanja sodelavka Inštituta za skotopični sindrom. Ob delu v šoli v zadnjem času deluje tudi v okviru zasebne specialno-pedagoške svetovalnice. Njeno delo je usmerjeno v diagnostično oceno otroka, celostno obravnavo oz. treninge za premagovanje težav, sodelovanje s starši in šolo ter zunanjimi institucijami. V vseh letih je izvedla številna izobraževanja, predavanja in delavnice za strokovno in laično javnost na temo montessori pedagogike, disleksije, skotopičnega sindroma in nasilja nad otroki v družini. Je avtorica številnih člankov in soavtorica priročnikov. Že več kot 20 let je aktivna članica Društva SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja.

Manca Preša

Manca Presa.jpg

Manca Preša je univerzitetna diplomirana ekonomistka, kjer so jo učili, da so resursi omejeni...ona pa raziskuje neomejene možnosti.

Nagovorila vas bo tudi dr. Ana Krajnc

ana krajjnc-foto.JPG

Ana Krajnc je po gimnaziji nadaljevala študij na Univerzi v Ljubljani in diplomirala iz pedagogike in psihologije. Doktorirala je s področja izobraževanja odraslih (Izobraževanje in družbena participacija) na osnovi mednarodne primerjalne študije v sodelovanju z Univerzo Oregon in Univerzo v Hamiltonu. Specializacijski študij je opravila na Univerzi v Torontu. Njeno pomembnejše izpopolnjevanje s področja razvoja ljudi in socialnega razvoja je potekalo v Genevi in Oxfordu. Njena prva zaposlitev je bila na Zavodu za zaposlovanje v Ljubljani. Nato je bila raziskovalka na Inštitutu za sociologijo Univerze v Ljubljani. Sledila je zaposlitev na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Tu je uvedla andragogiko kot posebno študijsko smer in nato kot samostojen študij. Več let je sodelovala v raziskovalni skupini UNESCA. Bila je v upravnem odboru Mednarodnega sveta za izobraževanje odraslih (ICAE) in nekaj let ekspert za izobraževanje odraslih pri Organizaciji združenih narodov. Na Univerzi v Ljubljani je dosegla naziv rednega profesorja (professor with tenure). Bila je gostujoči profesor na University of British Columbia v Vancouvru. Predavala je na magistrskem študiju in podiplomskem študiju za bodoče učitelje srednjih šol na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po upokojitvi je pridobila naziv zaslužne profesorice (profesor emeritus). Bila je ena od pobudnic in soustanoviteljica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje in je njena sedanja predsednica. Izdala je več znanstvenih in strokovnih knjig in objavila preko 300 člankov. Ustanovila je prvo slovensko revijo za izobraževanje odraslih »Andragoška spoznanja« in bila njena glavna urednica devetnajst let (1994 - 2013). Sodelovala je na mnogih mednarodnih in domačih kongresih, konferencah in seminarjih, v radijskih in televizijskih oddajah. Je zagovornica humanističnega pristopa v izobraževanju, vseživljenjskega izobraževanja, dejavne starosti in družbe vseh generacij. Sodeluje pri podiplomskem študiju Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.

Prav tako sodeluje na Inštitutu za disleksijo, sekcija Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, združenja za izobraževanje in družbeno vključenost, ki je bil ustanovljen leta 2015 z 20-letnimi izkušnjami prof. dr. Ane Krajnc in njenih sodelavcev na področju disleksije in presoje skotopičnega sindroma. Združuje strokovnjake s področja specifičnih učnih težav, psihologije, jezikoslovja, pedagogike in andragogike, ki so visoko motivirani in usposobljeni.

Prof. Kranjčeva meni, da je disleksija v času, ko delo opravljajo roboti in štejejo ideje, velika prednost, saj imajo osebe z disleksijo neizmerne zmožnosti kreiranja idej. 

Posebno presenečenje je za vas pripravil Gojmir Lešnjak - Gojc. 

Cartoon Fox
Cartoon Crocodile
Cartoon Dog
Cartoon Animal
Cartoon Dog
Cartoon Bear
Cartoon Pig
Cartoon Wolf

Ob vstopu v Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto, boste prejeli vstopnico in svinčnik. Na vstopnico lahko, pred pričetkom posveta, anonimno zapišete vaše vprašanje, mnenje ali izkušnje vezano na disleksijo. Vstopnico z zapisom oddate organizatorjem Bisleksije in moderator bo, glede na prebrano vsebino, povabil zbrano strokovno skupino, da komentira zapis.

Ob zaključku posveta bomo med oddanimi vstopnicami izžrebali nekoga, ki bo prejel nagrado iz Sejma "knjiga med nami miga". 

Pridite in napišite vaše vprašanje! 

V času posveta "imam vprašanje" bodo v Trdinovi dvorani Knjižnice Mirana Jarca potekale ustvarjalne delavnice in družabne igre za mlajše obiskovalce Bisleksije. Delavnico bo vodila Tea Skupek. Zabava se prične ob 16.20 uri! 

Klicaj.png
Klicaj.png